Musica Clan

Musica Clan
Syahadah

Friday, August 27, 2010

Satu gereja masuk Islam ---> Benar @ salah? Wallahua'lam.. Apa pun semoga kita mendapat kebaikan dan ilmu daripada cerita ini..

Satu gereja masuk Islam benarkah? Semoga ALLAH mengijinkan kita menjadi pemuda seperti beliau. Amiiin..... Seorang pemuda Arab yang menimba ilmu di Amerika, rabu, 22 Februari 06.

Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan bangkukuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.Selain belajar,ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , iaberkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungandi Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat dikampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalamgereja. Semula ia berkeberatan,namun karena ia terus mendesakakhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk kedalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening,sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikanpenghor-matan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agakterbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengahkita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini."Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebutmengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidakbergeming dari tempatnya.Hingga akhirnya pendeta itu berkata,"Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjaminkeselamatannya. "Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintuia bertanya kepada sang pendeta,"Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim."Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudiania beranjak hendak keluar,namun sang pendeta ingin memanfaatkankeberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan,tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkanmarkasnya.Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

Sang pendeta berkata,"Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harusmenjawabnya dengan tepat."Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!

Sang pendeta pun mulai bertanya,# 1.. Sebutkan satu yang tiada duanya,

# 2.. dua yang tiada tiganya,

# 3.. tiga yang tiada empatnya,

# 4.. empat yang tiada limanya,

# 5.. lima yang tiada enamnya,

# 6.. enam yang tiada tujuhnya,

# 7.. tujuh yang tiada delapannya,

# 8.. delapan yang tiada sembilannya,

# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,

# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

# 11.. sebelas yang tiada dua belasnya,

# 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya,

# 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya.

# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

# 15.. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

# 16.. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

# 17.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu-kainya?

# 18.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah danibu!

# 19.. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab denganapidan siapakah yang terpelihara dari api?

# 20.. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab denganbatu dan siapakah yang terpelihara daribatu?

# 21.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

# 22.. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap rantingmempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungandan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengansenyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalahia berkata,# 1.. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

#2.. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWTberfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda(kebesaran kami)." (Al-Isra':12).

# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan NabiMusa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecildan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.

# 4.. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.

# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWTmenciptakan makhluk.

# 7..Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. AllahSWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurahsesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).

# 8.. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikatmenjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikankepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musimpaceklik, katak, darah, kutu dan belalang

# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SWberfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluhkali lipat." (Al-An'am: 160).

# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudaraYusuf.

# 12.. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musayang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohonair untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengantongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusufditambah dengan ayah dan ibunya.

# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalahwaktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnyamulai menying-sing. " (At-Takwir:1Cool.

# 15.. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi YunusAS.

# 16.. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf,yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayahkami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkanYusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelahkedustaan terungkap, Yusuf berkata kepadamereka," tak ada cercaaanter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akanmemohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang MahaPengampun lagi Maha Penyayang."

# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalahsuara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suaraadalah suara keledai." (Luqman: 19).

# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah NabiAdam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

# 19.. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzabdengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah NabiIbrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkanIbrahim." (Al-Anbiya': 69).

# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yangdiadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara daribatu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalahtipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipudaya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2Cool.

# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai30 daun, setiap daunmempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaranmatahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daunadalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tigadikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mende-ngar jawaban pemudamuslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun iamengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satupertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinyadiselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah.Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil.Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawabpertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata,"Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawabsementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampumenjawabnya! "Pendeta tersebut berkata,"Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun akutakut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatananda."Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa anna MuhammadarRasulullah."

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itumemelukagama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.

No comments:

Post a Comment